تبلیغات
دانلود پایان نامه.دانلود مقاله.دانلود گزارش کارآموزی.دانلود جزوات دانشگاهی.دانلود طرح توجیهی - بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان
عضویت در سیستم بازاریابی و فروش فایل


نویسنده :رویا
تاریخ:سه شنبه 1 بهمن 1392-10:01 ق.ظ

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان


پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

پایان نامه پایانی دوره كارشناسی در رشته روان شناسی و علوم تربیتی دارای 5 فصل كامل به همراه تجزیه و تحلیل در نرم افزار اس پی اس اس و دارای فهرست مطالب كامل.

فهرست:

 • چکیده
 • فصل اول : طرح تحقیق                  
 • 1-1 مقدمه
 • 2-1 موضوع تحقیق
 • 3-1 بیان مساله
 • 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
 • 5-1 اهداف تحقیق
 • 6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق
 • 7-1پیشینه تحقیق
 • 1-7-1 تحقیقات داخلی
 • 2-7-1تحقیقات خارجی
 • 3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات
 • 8-1 تعاریف مربوط به هویت
 • 9-1 موانع و تنگناهای تحقیق
 • فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری
 • 1-2 مقدمه
 • 2-2 مباحث نظری
 • 1-2-2 دورکیم
 • 2-2-2 پارسونز
 • 3-2-2 ماکس وبر
 • 4-2-2 کنش متقابل نمادی
 • 5-2-2 کولی
 • 6-2-2 مید
 • 7-2-2 گافمن
 • 8-2-2 نظریه هویت (بورک)
 • 3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق
 • 4-2 پرسشهای تحقیق
 • 5-2 فرضیات تحقیق
 • 6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • 1-3 مقدمه
 • 2-3 نوع تحقیق
 • 3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق
 • 1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق
 • 2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق
 • 4-3 متغیرهای مستقل و وابسته
 • 5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق
 • 1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل
 • 2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته
 • 6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
 • 7-3 اعتبار تحقیق
 • 8-3 جامعه آماری
 • 9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
 • 1-9-3 تعیین حجم نمونه
 • 2-9-3 شیوه نمونه گیری
 • 10-3 واحد تحلیل
 • 11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
 • 12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق
 • 1-4 مقدمه
 • 2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق
 • 1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس
 • 2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی
 • 3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی
 • 4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر
 • 5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر
 • 6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده
 • 7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان
 • 8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران
 • 9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها
 • 10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی
 • 11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان
 • 12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان
 • 13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان
 • 14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان
 • 15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان
 • فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق
 • 1-5 مقدمه
 • 2-5 آزمون فرضیات
 • 1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان
 • 1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان
 • 2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان
 • 3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان
 • 2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»
 • 1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی»
 • 2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی»
 • 3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» .
 • 3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»
 • 1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی»
 • 2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»
 • 3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»
 • 4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»
 • 1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی»
 • 2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»
 • 3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»
 • 5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»
 • 1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی»
 • 2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»
 • 3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی»
 • 6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی».
 • 1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»
 • 2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»
 • 3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»
 • 3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)
 • 1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی
 • 2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی
 • 3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی
 • 4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی
 • 4-5  تحلیل مسیر
 • فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
 • 1-6 خلاصه تحقیق 2-6 جمع بندی و نتیجه گیری
 • 3-6 پیشنهادها.
 • فهرست منابع و ماخذ
 • پیوست
 ...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 150


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

Can stretching help you grow taller?
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:25 ب.ظ
Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch
break. I love the info you present here and can't
wait to take a look when I get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!
How we can increase our height?
پنجشنبه 9 شهریور 1396 05:08 ب.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that
it's really informative. I'm gonna watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر